dijous, 8 de gener de 2015

Dialectes 1


EL CATALÀ OCCIDENTAL: TRETS
distinció a , e àtones: cas a , par e
distinció o , u àtones: c o sir , s u rar
E tancada provinent del llatí vulgar es pronuncia e tancada: c e ba
pronúncia de la i en el grup ix intre vocals
verbs incoatius amb - i - en el present d'indicatiu, el present de subjuntiu i l'imperatiu: servix , servisca , servixa
desinència - o o - e a la 1a persona del present d'indicatiu: cant o , cant e
plurals d'antics esdruíxols acabats amb - n , mantenen la nasal: orfe / òrfe n s
formes plenes dels pronoms personals febles: me , mos , te , vos , se , ne
lèxic específic: espill , xic , corder...

1. TRETS DEL CATALÀ NORD-OCCIDENTAL
-es diferencia a i e i o i u àtones
-tancament de la e en i per influència de la consonant palatal : ginoll, siroll
-
articulació de la e àtona inicial travada com a a : antendre, ancendre
-diftongació de la o- àtona inicial: auliva ( oliva ), aufegar ( ofegar )
-es mantenen els articles lo i los : lo pare, lo Joan
-desinència -o en la primera persona del singular del present d'indicatiu: jo canto
-les terminacions del subjuntiu es fan majoritàriament en -e: cante
-ús del sufix -eiar : barreiar ( barrejar ), me'n vai a festeiar ( me'n vaig a festejar )
-conversió de - ig en -i : roi ( roig ), pui ( puig )
-palatalització de la consonant fricatriva g a principi de mot i darrere de consonant: txut plantxar
-palatalitzacio de g a principi de mot: dgent
-lèxic propi: selló (càntir), sargantalla (sargantana), bajoca (mongeta ), despús-demà (demà passat), mançana (poma), panís (blat de moro), padrí -ina (avi-àvia), etc.

2. TRETS DEL VALENCIÀ
-articulació de la e àtona inicial travada com a a : antendre, ancendre
-caiguda de la -d- intervocàlica: aixà (aixada), mocaor, teulà...
-
pronunciació de la - r i la - t finals: pensar , eixir , cent , sant
-pronunciació de la consonant final dels grups -nt, -nd, -lt, -ld, etc
-es diferencia la pronunciació de v/b
-possessius: meu, meua, meus, meues
-tres localitzacions per als demostratius: este, eixe, aquell
-forma única del numeral dos per al masculí i per al femení
-formes verbals: jo cante (canto), poguera, jo aní (vaig anar), diguí, n à ixer...
-combinacions pronominals específiques: li la donaré (la hi donaré), li'l portaré (l'hi portaré)
-lèxic propi: prompte (aviat), xic (noi), bou (toro), llevar (treure alguna cosa), orellals (arracades), escurar (rentar els plats).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada