divendres, 4 de març de 2016

DIALECTES DEL CATALÀ

-Termes i definicions
-Quadre comparatiu dels dialectes

 ·Ja t'ho diré “Si véns”: BALEAR
__http://www.youtube.com/watch?v=FBg0u4GI1B4__

·Lax'n'busto “La meva terra és el mar” : CENTRAL
__http://www.youtube.com/watch?v=raJgjL-2qnE__

·Pepet i Marieta “Me moles”: NORD-OCCIDENTAL(de transició)__http://www.youtube.com/watch?v=OBUTAQKFLjA__

·Claudio Gabriel Sanna “Carrer del mar”: ALGUERÉS
__http://www.youtube.com/watch?v=yr4YJ7nXI9w__

·Cançó de l'Allioli: Septentrional
__http://www.youtube.com/watch?v=9-Rj8jqqAWo__Quadres de totes les característiques dels dialectes
VALENCIÀ
Primera persona del present d’indicatiu
Jo cante (2ª i 3ª conjugación sense desinència
Possessius
Meua, Teua, Seua
Article
El, La, Els, Les
Numerals
Huit, dèsset, diuit, dèneu, huitanta
Verb SER
Tu eres
Vocalisme
·Vocalisme tònic: 7
·Vocalisme àton: 5
·Canvi de vocals: les o són més ofertes, e àtona abans de s/n (antendre)
Lèxic propi
A poqueta nit, colp, creïlla, vesprà, xic/a, xiquet/a
Expressió: Xe
Influència d’altres llengües
·Arabismes
·Mossarabismes
·Castellanismes
Altres
·Canvis d’accentuació: Imperfet d’Indicatiu: Acent clàssic:creïa, caïa
·La -D- intervocàlica: cau (llauraor
·Valencià central: apitxa X,G inicials, intervocàliques o carrere consonant (txicot, putxar)
·Demostratius: Este, eixe, aquell
·Pronoms febles: Me se te, mos devant del verb
·Combinació CI+CD: li’l, li la, li’ls, li les
·Ús del perfet simple
·Present Subjuntiu: menge
·Imperfet Subjuntiu: -ara, -era, -ira
·Increment incoatiu: ix


BALEAR
Primera persona del present d’indicatiu
jo cant
(desinències antigues en 1a i 2a plurals – AM, -AU: cantam, cantau)
Possessius
Meva teva seva
Article
Es,Sa, (Ets), Ses, (So, Sos) [però EL,LA en certs casos: la lluna)
Personals: En Na
Numerals
Vuit, Divuit, Disset, Dinou, Vuitanta
Verb SER
jo som
Usat com a auxiliar de verbs de moviment: som anat
Vocalisme
-Tònic: 8 vocals (la neutra és tònica)
-Àton: tres vocals (neutra, i, u) afegint o en algun cas
-Canvis: “o” àtona sona “o” (Excepte Menorca i Eivissa)
-Àton: 3 (neutra, i, u)
Lèxic propi
Al·lot, Ca, doblers, horabaixa, nin/a
Influència d’altres llengües
Anglicismes al menorquí, arabismes en la toponímia
Curiositats
-Diftongs: qua-gua fa co-go (aigo)
-Elisions vocals: la neutra cau també en els finals en –ia: familia
-S intervocàlica cau: camia raboa
-Assimilacions consonàntiques: dissate
-Pronoms febles: formes plenes daant de verb: mos han duit
-Present d’indicatiu: 1 i 2 persones plural
(nos. Cantam, vos. Cantau)
-Subjuntiu: desinències antigues (cantàs, cantaseis)
-Increment incoatiu: eix
-Pronom personal: per mi és per joCENTRAL
Primera persona del present d’indicatiu
Jo cant-o [u]
Possessius
Meva, teva, seva
Article
El, la, els, les
Numerals
Vuit, disset, divuit, dinou
Verb ser
Tu ets
Vocalisme
Tònic: 7 vocals
Àton: 3 vocals
Lèxic propi
Escombra, nen, noi
Sortir
Influència d’altres llengües
Castellanismes: suelto
Altres
Present de Subjuntiu: i (que jo canti, cantis...)
Demostratiu: Aquest/a, Aquell/aALGUERÉS
Primera persona del present d’indicatiu
Desinència zero (parl) excepte en els verbs acabats en -iar on pren la desinència -c (canvic, estudic)
Possessius
Meu, mia, tou, tua, sou, sua, nostro, nostra, vostro, vostra, d'ellos, d'elles (i els plurals corresponents meus, mies, tous, tues, etc).
Article
Masc. sing. lo en general, però l en contacte amb vocal (grafiat el darrere vocal i l' davant vocal). La i les, fem. sing. i pl. Los i ls, m. pl, amb la mateixa distribució que lo i l.
Numerals
Cardinals:dos / dues, vuit, desset, divuit, denou. Ordinals: primer, segon, tercer, quart, lo de cinc, lo de sis, etc.
Verb ser
Só, sés, és, sem, séu, són. Emprat com a auxiliar per als temps composts en els verbs d'estat i moviment (sem estats, só eixit), i en els pronominals i reflexius (s'eren enrabiades, mos sem rentats) amb concordança del subjecte amb el partici en gènere i nombre.
Vocalisme
e àtones > /a/ excepte cultismes
o àtones > /u/ excepte cultismes
his-, im-, in- àtones inicials > /as-/, /am-/, /an-/,
Lèxic propi
Minyona (xica, noia, al·lota), maití (matí), anca (cama), escrivir (escriure), espantar (meravellar)
Influència d’altres llengües
Italià (sindacat [sindicat], ma [però], imparar [aprendre]...) i sard (llumí, que ha entrat a la resta de la llengua)
Altres
La r canvia a vegades de lloc si va darrere de be, gue, de o te no inicials (pebre > prebe), o davant de m o n (endormir-se > endromir-se)
La l i la d entre vocals passen a r (vila i vida > vira)
La r davant de consonant passa a l (cercar > salcà, parlar > pal·là, Barceloneta > Balçaruneta)
Demostratius (2 graus): aqueix, aquell
Subjuntiu en -i-


NORD-OCCIDENTAL
1a persona del present d’indicatiu
Jo cant-o
Possessius
Meua, teua, seua
Article
Lo/el, la, los/els, les
Numerals
Vuit, disset, divuit, dinou
Verb SER
Jo sic (Franja de ponent, Aragó)
http://blocs.xtec.cat/dialectes/2008/04/30/el-catala-de-la-franja-darago/
Vocalisme
Tònic: 7 vocals
Àton: 5 vocals
Canvi de vocal: La a final de la 3ª persona del singular de qualsevol temps verbal es pronuncia com [e] e tancada: (ell) torna, tornava: [ˈtorne], [torˈnae].
Lèxic propi
Moixó (ocell), maldar (renyir)
Altres: Natros, vatros, llavons...
Influència d’altres llengües
Castellanismes: detrás
Altres
La o àtona inicial diftonga en [aw]: aulor


Mapa interactiu
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada