dilluns, 20 de juny de 2011

Continguts SETEMBRE

No oblidis repassar els exercicis fets a classe i els esquemes.
  • Tema 1

Gramàtica i ortografia

1.1. Categories gramaticals (substantiu, adjectiu, pronom,determinant, verb, adverbi, preposició, conjunció) L'habilitació (substantivació) 13-17
1.2. La derivació. Tipus de morfemes (derivatius i gramaticals) Sufixos, prefixos, infixos. 20-24
1.3. La síl·laba 26-27


Literatura. Llengua i societat

- Ramon Llull 30-31
-Bilingüisme i diglòssia 34

Has de saber:

- distingir categories verbals
- com es fa la substantivació i què és
- què és la derivació i com es fa. Tipus de morfemes i separar sufixos, prefixos...
- què és una síl·laba i separar-les
- l'obra de Ramon Llull
- què és el bilingüisme i què la diglòssia. Tipus de bilingüisme.  • Tema 2
Gramàtica i ortografia

2.1. Els sintagmes i els determinants. Definició i tipus 41- 43
2.2. La composició 48- 50
2.3. Accentuació i dièresi 52-54


Literatura. Llengua i societat

- Les quatre grans cròniques 56-57 autors i característiques
-Llengües minoritàries i llengües minoritzades 60


Has de saber:

- què és un sintagma i tipus
- què és la composició i com es creen els compostos
- com i quan s'accentua i quan es posa la dièresi
- les quatre grans cròniques catalanes: autors i característiques
- diferències entre llengües minoritzades i minoritàries


  • Tema 3

Gramàtica i ortografia

3.1 El sintagma verbal (SV) 68- 71
3.2 Abreviacions 73

Literatura. Llengua i societat

-Conflicte lingüístic; substitució lingüística, normalització i normativització

Has de saber:

- què és el SV i el verb. Separar lexema i morfemes d'un verb. Les conjugacions verbasl (quines són) Què és una perífrasi verbal i tipus de verbs.
- què és un a abreviació i tipus.
-distingir entre conflicte lingüístic; substitució lingüística, normalització i normativització  • Tema 4

Gramàtica i ortografia

4.1. L'oració (definició) El subjecte. L'oració passiva. 94- 96
4.2. La polisèmia i l'homonímia 100- 101
4.3 Vocalisme 105-108

Literatura i societat

-Ausiàs March
-Els registres lingüístics formals i informals. Tipus.

Has de saber:

- què és una oració i com està formada.
- tipus d'oracions
-com es crea una oració passiva
-diferències entre polisèmia i homonímia. Tipus d'homònims
-l'obra de Marchç
-quins són els registres formals i els informals i característiques


  • Tema 5

Gramàtica i ortografia

5.1 El complement directe, l'agent i l'indirecte. Pronoms. 123- 126
5.2 Sinonímia i antonímia 130-131
5.3. B/V; J/G/X/IX/ TX

Literatura. Llengua i societat

-El registre literari i el cientificotècnic 142

Has de saber:

-què és un CD, agent i indirecte. Com són substituïts pels pronoms corresponents.
-què és la sinonímia i l'antonímia i els seus tipus.
-quan hem de posar B/V; J/G/X/IX/ TX
-característiques dels registres científic i literari  • Tema 6

Gramàtica i ortografia


6.1. L'atribut i el predicatiu 152-155
6.2. Els camps semàntics (hiperònims, hipònims) 158
6.3. Essa sorda i sonora/ P/V/T/D/C/G 161-162


Literatura. Llengua i societat

- El registre col·loquial i el vulgar


Has de saber:

-distingir l'atribut i el predicatiu i substituir-los pels pronoms corresponents.
-distingir què és un hiperònim i un hipònim
-quan hem de posar
Essa sorda i sonora/ P/V/T/D/C/G
-característiques dels registres col·loquial i vulgar


  • Tema 7

Gramàtica i ortografia

7.1. El CRV (complement de règim verbal) i el CC (circumstancial) 178-180
7.2. La comparació, locució, frases fetes i refranys 185- 186
7.3. M/N; R/RR; H; L·L 190-192


Literatura. Llengua i societat.

-Llengua i discriminació 198

Has de saber:

- distingir un CRV i un CC i substituir-los pels pronoms corresponents.
-distingir entre comparacions, locucions, frases fetes i refranys.
-quan hem de posar M/N; R/RR; H; L·L

- com evitar un llenguatge discriminatori


  • Tema 8

Gramàtica i ortografia

8.1. Manlleus, neologismes i barbarismes 212-213
8.2. Apostrofació i contracció 216-217

Has de saber:

-distingir entre manlleus, neologismes i barbarismes
-quan hem d'apostrofarCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada